Privacy

Op deze pagina leggen wij u uit wat wij doen met uw persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, dit conform de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doelstelling Raad en Daad:

Raad&Daad heeft als doel het ondersteunen van Nederlandstaligen bij praktische problemen in Frankrijk.

Persoonsgegevens:

Raad&Daad verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Raad&Daad gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen voor de afhandeling van uw hulpvraag.

Grondslag van de verwerking van uw gegevens:

Raad&Daad moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 8, sub a, van de Wbp).
Raad&Daad kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Door het invullen van het contactformulier geeft u hiermee expliciet toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens:

Artikel 13 Wbp verplicht Raad&Daad om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het contactformulier tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. (https)

Ontvangers van uw persoonsgegevens:

Het stuurteam en de door hen toegewezen vrijwilliger(s), noodzakelijk voor het afhandelen van uw hulpvraag, hebben inzage in uw persoonsgegevens.

Verwerking en gebruik van uw gegevens:

De gegevens die u ons toevertrouwt worden in onze administratie verwerkt en alléén gebruikt voor de afhandeling van uw hulpvraag. Het stuurteam en vrijwilligers van Raad&Daad zullen nimmer uw gegevens of een deel daarvan gebruiken voor doeleinden waarvoor ze niet zijn bedoeld. Ook zullen uw gegevens niet aan derden worden verstrekt anders dan voor het afhandelen van uw hulpvraag met voorafgaande toestemming door u verleend.

Bewaartermijn van uw gegevens:

Raad&Daad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het afhandelen van uw hulpvraag (artikel 10, lid 1, van de Wbp).

Uw AVG-Privacyrechten:

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Raad&Daad verwerkt, dan kunt u via onderstaand contactformulier inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Verwerkingsverantwoordelijke:

Raad&Daad wordt vertegenwoordigt door het stuurteam met William Emsbroek als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoongegevens.
De verwerkinsgverantwoordelijke is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat de verwerkingsverantwoordelijke beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
De verwerkingsverantwoordelijke is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.


Heeft u nog aanvullende vragen neem dan contact met ons op via dit formulier -> Stellen algemene vraag